Regulamin warsztatów Akademii Ufo.

 1. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w zajęciach Akademii UFO, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Zgłoszenie udziału rozumiane jest jako wypełnienie formularza zapisu w formie papierowej.

 3. Zgłaszającym jest rodzic Dziecka/Uczestnika, opiekun prawny Uczestnika lub osoba przez nich uprawniona.

 4. Organizatorem jest Akademia Ufo Agnieszka Gawrońska, ul. Rydzowa 12, 91-211 Łódź.

 5. Uczestnikami są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące

  w Zajęciach.

 6. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, jeśli do tej pory uczestnik nie skorzystał z oferowanej usługi, na którą opiewa umowa.

 7. Organizator ma prawo odwołać pojedyncze zajęcia, całe kursy lub wprowadzać zmiany w terminach zajęć. W takim przypadku Zgłaszający ma prawo do odstąpienia od Umowy. W tym celu Zgłaszający powinien dostarczyć do Organizatora oświadczenie pisemne, dostarczone osobiście bądź przesłane pocztą elektroniczną na adres ufolandia.lodz@gmail.com, o rezygnacji oraz numer rachunku do zwrotu kosztów za niezrealizowane zajęcia z winy Organizatora.

 8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec prowadzącego zajęcia, lub innych Uczestników może zostać usunięty z kursu. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniądzy za pozostałą część kursu.

 9. Niezależnie od przyczyn Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Istnieje możliwość odrobienia warsztatów w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w przypadku, gdy Organizator został poinformowany o nieobecności dziecka w formie pisemnej bądź telefonicznej najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć.

  Karnet na 4 wejścia ważny jest 1,5 miesiąca od dnia zakupu.

  Karnet na 8 wejść ważny jest 3 miesiące od dnia zakupu.

  Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje również możliwość wykorzystania karnetu w Sali Zabaw Ufolandia.

 10. Karnet jest imienny, może go wykorzystać jedynie właściciel karnetu!

 11. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby promocji Akademii Ufo oraz Sali Zabaw Ufolandia, dotyczy to jedynie publikacji zdjęć i filmów z warsztatów. Jeśli zgłaszający nie wyraża powyższej zgody, uprasza się o pisemne zgłoszenie takiego faktu.

 12. Uczestnicy warsztatów zostają w sali podczas zajęć wyłącznie pod opieką instruktorów.

 13. Uczestnicy na zajęciach pozostają w skarpetkach, bądź zmienionym obuwiu miekkim.

 14. Na zajęcia nie wolno przynosić ani wynosić z sali własnych klocków LEGO® bądź innych zabawek oraz wyposażenia sali.

 15. W trakcie trwania warsztatów nie wolno spożywać posiłków. Na picie i konsumpcję są wyznaczane przerwy. Konsumpcji dokonuje się wyłącznie w przeznaczonym do tego celu miejscu.

 16. Uczestnicy korzystają wyłącznie z zestawów klocków udostępnionych przez prowadzącego zajęcia. Po zabawie należy rozmontować budowle na części i zwrócić pobrane klocki prowadzącemu.

 17. Do rozdzielania połączonych elementów używa się wyłącznie do tego celu przeznaczonego rozdzielacza. Element taki otrzymuje się wraz z pobranym zestawem klocków lub należy poprosić o niego prowadzącego.

 18. Wszelkie trudności podczas zabawy lub inne sprawy należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu bądź obsłudze Sali. Jedynie personel Akademii Ufo upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją i przebiegiem zajęć.

 19. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu obsługa może poprosić o opuszczenie Sali Zabaw.

 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 21. Wszelkie pytania i wątpliwosci należy kierować do właściciela Akademii Ufo telefonicznie pod numerem: 534 747 555 bądź osobiście, jedynie on może podejmować decyzje wiążące nie wynikające z regulaminu.

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW do pobrania: 
>>Regulamin warsztatów Akademii UFO<<